Przeglądy placów zabaw

PRZEGLĄDY PLACÓW ZABAW
W trakcie eksploatacji placu zabaw, właściciel lub osoba przez niego upoważniona jest zobowiązana do przeprowadzania okresowych kontroli i przeglądów oraz wykonywania konserwacji urządzeń zabawowych. 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń konstrukcji lub poszczególnych elementów, urządzenie powinno być zabezpieczone przed dostępem dzieci i osób postronnych poprzez ogrodzenie budowlaną taśmą sygnalizacyjną i umieszczenie odpowiedniej informacji oraz bezzwłocznie naprawione. 

Przeprowadzamy techniczne przeglądy drewnianych placów zabaw, a także naprawy i konserwacje urządzeń. Przeglądów dokonują odpowiednio w tym zakresie przeszkolone osoby. Wynikiem przeglądu jest dokumentacja zdjęciowa z opisem oraz zaproponowane zalecenia, jeżeli okażą się konieczne.
Szczegółowe rodzaje oraz zakresy przeglądów regulują zapisy normy PN-EN 1176.

Share by: